r e p e r t o i r e _ e n s e m b l e


Mathias Spahlinger

éphémère


Martin Schüttler

Gier


Peter Ablinger

Book Of Returns


Michael Maierhof

specific objects, 17min


Thomas Nathan Krüger

poly_1 | Studie für Mehrklang-Quartett


Mathias Spahlinger

morendo (SUONO MOBILE version)


Michael Maierhof

nahfeld 3D, a


Malte Giesen

SEPTETT


Nicolaus A. Huber

Banlieue - Schauplätze der Revolution


Karlheinz Stockhausen

Mixtur


Louis Andriessen

workers union


John Cage

Living Room Music


Malte Giesen

endlosdisk

r e p e r t o i r e _ s o l o +


Peter Ablinger

Das Vorgestellte als Wirkliches


Michael Maierhof

splitting 7


Michael Maierhof

splitting 25.1


Thomas Nathan Krüger

w#1


Thomas Nathan Krüger

w#2


Carola Baukholt

Geräusche


Maximilian Marcoll

♥︎ SCORE FETISH


Annesley Black

Smooche de la Rooche II


Michael Maierhof

shopping 4


Johannes Kreidler

untitled performance #3


Michael Maierhof

specific objects, 10 Min


m e d i a

performing specific objects, 10 min by Michael Maierhof

performing morendo by Mathias Spahlinger / SUONO MOBILE version

_iimprint.htmlshapeimage_12_link_0